Below is a press release from the Slovenian Ministry of Economic Development and Technology, regarding state and European funding allocated for the remediation and renovation of the hitherto derelict Kanin cableway, formerly tasked with serving the eponymous mountain above the northwestern town of Bovec. Underneath is an English translation of the original document, which can also be viewed below the translation. 


PRESS RELEASE
European funding for the ski resort Kanin
Ljubljana, september 11, 2015 -Government Office for development and European cohesion policy, in the role of the managing authority for the European structural funds and the Cohesion Fund, confirmed today project » Remediation of cableway installations on the Kanin “. For rehabilitation and restoration operation of cableway installations, the only big mountain ski resort in Slovenia and relaunching the Kanin will be the European regional development fund contributed 3.8 million euros in the context of the implementation of the cohesion policy 2007-2013.
The primary purpose of the project is to improve the infrastructure conditions for the accelerated development of tourist activities in the area of the municipality of Bovec. Implementation of the project will allow the extension, decorate and raise the quality of the tourist offer in the Bovec region and the whole of the North of Primorsky region. Investment totalling 5.9 million euros will increase the accessibility of the area, and thereby allow for greater visibility of Slovenia as a ski tourist destination, the development of new tourism products, the creation of integrated new jobs and contribute to the regional development enakomernejšemu.
The realization of the project will also promote tourism activities restart in the winter season and improve the results of the summer season in the area of the municipality of Bovec in the wider area of the soča Valley and the cross-border area of Italy. This opens up possibilities for the further development of the ski resort Kanin, correctly maintained installations and sports and recreation areas will affect even on faster local or regional development.
For more information: Ministry of Economic Development and Technology.


SPOROČILO ZA JAVNOST
Evropska sredstva za smučišče Kanin
Ljubljana, 11. september 2015 –Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je danes potrdila projekt »Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin«. Za sanacijo in ponovno vzpostavitev delovanja žičniških naprav na edinem visokogorskem smučišču v Sloveniji in ponoven zagon smučišča Kanin bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,8 milijona evrov v okviru izvajanja kohezijske politike 2007–2013.
Osnovni namen projekta je izboljšanje infrastrukturnih pogojev za pospešen razvoj turistične dejavnosti na območju občine Bovec. Izvedba projekta bo omogočila razširitev, popestritev in dvig kakovosti turistične ponudbe na bovškem in celotni Severno Primorski regiji. Naložba v skupni vrednosti 5,9 milijona evrov bo povečala dostopnost tega območja ter s tem omogočila večjo prepoznavnost Slovenije kot smučarske turistične destinacije, razvoj novih integralnih turističnih produktov, ustanavljanje novih delovnih mest in prispevala k enakomernejšemu regionalnemu razvoju.
Uresničitev projekta bo prav tako spodbudila ponoven zagon turistične dejavnosti v zimski sezoni in izboljšala rezultate poletne sezone na območju občine Bovec, v širšem območju doline Soče in čezmejnem prostoru z Italijo. S tem se odpirajo tudi možnosti za nadaljnji razvoj smučišča Kanin, ustrezno vzdrževane žičniške naprave in športno-rekreacijske površine pa bodo vplivale tudi na hitrejši lokalni oz. regionalni razvoj.
Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Advertisement